links

Use ferkeappunten:

1. KREAZ Woonwinkel & Advies, Het Gruthof 2 yn Makkum.
2. Weduwe Joustra Wijnhandel, Lytssân 32 te Snits.
3. Thuskomme Fryske keuken & Buorrel, Amsterdam.
4. Hennie fan Richt Restaurant, Plein 10 yn Makkum.
5. Post Plaza Hotel & Grand-Cafe yn Ljouwert.

'Thuskomme' hat op dit stuit gjin lokaasje, check Facebook dêrfoar ''thuskomme'

Mei tank oan:
Afûk foar it beskikber stellen fan de auteursrjochten en de gearwurking mei de oersetting.
Provinsje Fryslân, foar de bydrage út de pot ‘befoardering Frysk taalgebrûk’.
NL Octrooicentrum Agentschap NL
Gysbert Japicxhûs yn Boalsert
Printwurk Iris
Syntens Groningen
Baukje Miedema, meitinker Fryske oersetting
Voilá Communicatie
Disclaimer