Disclaimer

Ferantwurding
Wy ha der alles oan dien om de side sa goed mooglik oan de praat te krijen en te hâlden, sûnder flaterkes. Mocht der wol wat mis wêze as mis gean, dan binne wy fan Siepie.com der net ferantwurdlik foar.
Oan de site kinne gjin rjochten ûntliend wurde.

Brûken fan plaatsjesfoto\'s
Foar it brûken fan de teksten en bilden, jilde de folgjende rigels:
Foto\'s mei brûkt wurde as se ôfbyld wurde lyk as op de side.
Oars freegje wy in fergoeding foar it meitsjen fan de foto.
Yn oerlis foarôf, kinne wy feroarings fan foto\'s besprekke!

It is net tastien om de teksten fan Siepie.com te brûken sunder tastimming fan us. Alle teksten binne mei auteursrjocht beskermet.
Disclaimer