Wolkom op fan Siepie, de side mei kaarten mei de moaiste Fryske sprekwurden,
siswizen en libbenswiisheden
Disclaimer